Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Eliittikatot Oy:n asiakastietojen käsittelylle.

Rekisterinpitäjä

Eliittikatot Oy, y-tunnus 2384016-8.

Yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Eliittikatot kerää ja käsittelee henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointia, asiakkaan yhteydenottopyyntöihin vastaamista, toiminnan kehittämistä, asiakastapaamisten sopimista ja ylläpitoa, tarjouksen jättämistä, rahoitussopimuksen ja tilaussopimuksen tekemistä, tilausten toimitusta, laskutusta ja perintää, asiakastyytyväisyyskyselyjä, asiakassuhteen ylläpitoa, takuukäsittelyä, vuosiarvontoja sekä kirjanpitoa varten.

Eliittikattojen asiakastietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat

a) Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn, esim. asiakastapaamisten sopimiseksi ja vuosiarvontoihin osallistumiseksi

b) Sopimusten täytäntöönpanemiseksi, esim. rahoitussopimus ja tilaussopimus

c) Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esim. kauppalaki, kuluttajansuojalaki ja kirjanpitolaki

d) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. puhelimitse tehtävä suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä puhelimitse tapahtuvaa suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi, kuten Laissa sähköisen viestinnän palveluista (2014/917, 24. luku) on määritelty.

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on myös käsitellä henkilötietoja petosten estämistarkoituksiin rahoitus- ja tilaussopimuksia laadittaessa.

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät

Eliittikattojen asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden antamia henkilötietoja. Näitä voivat olla nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Lisäksi Eliittikatot käsittelee rahoituslaitosten puolesta asiakkaan rahoitushakemukseen tarvittavia tietoja (yhteystietojen lisäksi mm. henkilötunnus, tulotiedot, siviilisääty).

Eliittikattojen internet-sivuilla vierailevista käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla Google Analyticsiä varten, minkä avulla voidaan kehittää Eliittikattojen internet-sivujen toimintaa.

Mistä henkilötiedot on saatu?

Eliittikatot kerää asiakastietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakastapaamisen yhteydessä tai messuilla ja muissa tapahtumissa sekä yrityksen Internet-sivuilla täytettävien lomakkeiden (esim. yhteydenottopyyntö) avulla, tai vaihtoehtoisesti hankkimalla rekisteröityjen yhteystietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, jotka käyttävät tietolähteinään yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

Tietojen antaminen ja antamatta jättämisen seuraukset

Henkilötietojen antaminen on edellytys tarjouksen, rahoitussopimuksen ja tilaussopimuksen tekemiseksi sekä tilauksen toimittamiseksi asiakkaalle. Mikäli tarvittavia henkilötietoja ei anneta, ei tarjousta, rahoitussopimusta tai tilaussopimusta voi tehdä. Muissa yhteyksissä henkilötietojen antaminen on täysin vapaaehtoista, mutta voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei henkilö voi osallistua Eliittikattojen vuosiarvontaan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Eliittikatot ei itse tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia asiakastietojen perusteella. Rahoitushakemusten käsittelyssä rahoituslaitokset voivat tehdä automaattisia päätöksiä rahoitushakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Rahoituslaitokset käyttävät annettuja tietoja mm. asiakkaan maksukykyisyyden arvioimiseksi automaattisen rahoituspäätöksen antamiseksi.

Henkilötietojen vastaanottajat

Eliittikattojen keräämiä ja käsittelemiä asiakastietoja voivat käsitellä Eliittikattojen yhteistyökumppanit tai järjestelmätoimittajat seuraavasti:

  • Rahoituslaitokset (OP, Nordea) rahoitushakemusten käsittelyä varten
  • Rossum Oy toiminnanohjausta varten (Kosakka ERP)
  • Talenom Oyj laskutusta ja kirjanpitoa varten
  • Intrum Oy laskujen perintää varten
  • Google Inc. toiminnanohjausta, sähköpostiviestintää ja kalenterimerkintöjä varten
  • Disains Eliittikattojen www-sivujen ylläpidon yhteydessä
  • Lekane Oy Eliittikattojen www-sivuilla yhteydenottopyyntöjen käsittelyä varten
  • Tavarantoimittajat asiakkaan työmaalle toimitettavien tarvikkeiden toimittamiseksi perille.

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Eliittikattojen asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n sisällä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa asiakastiedoista saatetaan kuitenkin käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella käsiteltäessä henkilötietoja Googlen pilvipalveluiden avulla. Google varmistaa henkilötietojen turvallisen käsittelyn tarvittavin teknisin ja organisatorisin toimenpitein tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja Googlen tietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien

Henkilötietojen säilytysaika

Eliittikattojen keräämiä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on kussakin tietojenkäsittelyssä tarpeen.

Asiakaskokemuksia ei hävitetä, ellei rekisteröity vaadi tietoja poistettavaksi.

Myyjien kalenterimerkinnät säilytetään myyjän työsuhteen ajan.

Rahoitus- ja toimitussopimuksiin liittyviä tietoja säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa, esim. kirjanpidon arkistoissa enintään 10 vuoden ajan.

Tuotteiden takuukäsittelyä varten asennuskohteiden osoitetiedot säilytetään Kuluttajansuojalain vaatimusten mukaisesti tuotteiden takuuaikoja vastaavasti. Takuukäsittelyä varten muut henkilötiedot anonymisoidaan tai tuhotaan asianmukaisesti.

Vuosiarvonnoissa henkilötietoja säilytetään arvontaan saakka ja sen jälkeen tuhotaan asianmukaisesti tietosuoja huomioiden.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, eli tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä on Eliittikattojen asiakasrekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tietopyyntö on esitettävä kirjallisesti. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Tietopyyntöön vastataan maksutta kerran vuodessa, muutoin veloitetaan hallintopalkkio.

2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.

3) Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

4) Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään.

5) Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä mm., kun

a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta, huomioiden muun lainsäädännön vaatimukset

b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty)

c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten

6) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli

a. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

7) Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

8) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla tarvittaessa yhteyttä rekisterinpitäjään, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Evästekäytännöt

Käytämme evästeitä (mm. Google Analytics) sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista varten, mm. verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua sekä parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 13.2.2019. Aiemman version rekisteriselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.

RALA Luotettava Kumppani Suomen Vahvimmat Kauppalehden Kasvuyritys Kauppalehden Menestyjäyritys AA-luottoluokitus Bisnode - Lowest Credit Risk King Of Roofs 2019